ความตกลง FATCA
ความตกลง FATCA
"ความ ตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการ ดำเนินการตาม FATCA" (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America)