สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
กองทุนประกันสังคมเพื่อความชราภาพ คืออะไร
กองทุนประกันสังคมเพื่อความชราภาพ คืออะไร

ตอบ   กองทุนประกันสังคมเพื่อความชราภาพเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนประกันสังคม ซึ่งกองทุนประกันสังคมจะให้ความคุ้มครอง 7 กรณีดังนั้
          1)  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
          2) ทุพพลภาพ
          3) ตาย
          4) กรณีคลอดบุตร
          5) สงเคราะห์บุตร
          6) ชราภาพ
          7) ว่างงาน (มีผลใช้บังคับปี 2547)
             (1) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมเพื่อการชราภาพ
                เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและเสียสละเพื่อส่วนรวม มีหลักการสำคัญ ที่มุ่งให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวในยามที่ไม่มีรายได้ รายได้ลดลง หรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต
             (2) วันบังคับใช้
                พ.ร.บ.ประกันสังคมเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป และต่อมาได้ขยายออกไปถึงสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายน 2536 และขยายไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2545 เป็นต้นไป
             (3) ขอบเขตความครอบคลุม
                ความครอบคลุม  สถานประกอบการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป ไม่รวมลูกจ้างประจำของรัฐบาลและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
             (4) การจ่ายเงินสมทบ
                ผู้ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม อัตราการจ่ายเงินสมทบ  ลูกจ้างและนายจ้าง จ่ายเงินเข้ากองทุน ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้าง
             (5) เพดานเงินเดือนไม่เกิน15,000 บาท
             (6) อัตราผลประโยชน์ทดแทน กำหนดจ่ายผลประโยชน์ทดแทนทั้งในรูปบำนาญและบำเหน็จ โดยจะได้รับผลประโยชน์ทดแทนเมื่อเกษียณอายุ 55 ปี ดังนี้
                บำนาญชราภาพ จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในอัตราร้อยละ 15 ของ ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง บวกอีกร้อยละ 1 ในทุก 12 เดือน ที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน
                บำเหน็จชราภาพ จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียวในกรณีผู้ประกันตนอายุ 55 ปีจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน หรือในกรณีที่ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับบำนาญ ดังนี้
                - จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้รับเงินคืนเฉพาะในส่วนเงินสมทบของลูกจ้าง
                - จ่ายเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้รับเงินคืนในส่วนของเงินสมทบของนายจ้าง ลูกจ้าง และผลตอบแทน
                - กรณีผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือน ที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
             (7) อายุเกษียณ 55 ปี
             (8) การบริหารจัดการ กำกับดูแลโดยสำนักงานประกันสังคม