สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ประมาณการเศรษฐกิจไทย สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ณ เดือนมกราคม 2561

3_-FPO-econ-outlook-info-Jan17-final.jpg

Download Full Text : Thai / EN

Download Presentation : Thai / EN

Download Infographic : Thai 

Download