สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ประมาณการเศรษฐกิจไทย สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ณ เดือนตุลาคม 2560
<img alt="3_Fpo-econ-outlook-info-Oct-17.jpg" src="/main/getattachment/05920ee5-cf23-4fb5-92a3-c911beeaa2da/3_Fpo-econ-outlook-info-Oct-17.jpg.aspx" style="width: 1654px; height: 2339px;" title="3_Fpo-econ-outlook-info-Oct-17.jpg" />
<p align="right" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; color: rgb(51, 51, 51); font-stretch: normal;"><font face="MS Sans serif, Helvetica, Tahoma" size="2"><strong>Download Full Text :</strong><strong>&nbsp;</strong><a href="/FPO/member_profile/it-admin/upload/file/1 2560 60.pdf">Thai</a><a href="/main/getattachment/News/Press-conference/7262/1-แถลงขาว-ปมก-เศรษฐกจป-2560-ณ-ต-ค-60.pdf.aspx?lang=th-TH">&nbsp;</a>/ <a href="/main/getattachment/News/Press-conference/7262/Economic-Forecast-Press-Release-Oct60.pdf.aspx?lang=th-TH">EN</a></font></p>

<p align="right" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; color: rgb(51, 51, 51); font-stretch: normal;"><font face="MS Sans serif, Helvetica, Tahoma" size="2"><strong>Download Presentation</strong></font><font face="MS Sans serif, Helvetica, Tahoma" size="2">&nbsp;<strong>:</strong><strong>&nbsp;</strong><font color="#333333"><a href="/main/getattachment/News/Press-conference/7262/2-ประมาณการ-Oct17-for-press.pdf.aspx?lang=th-TH">Thai</a></font></font></p>

<p align="right" style="font-size: 13px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; color: rgb(51, 51, 51); font-stretch: normal;"><font face="MS Sans serif, Helvetica, Tahoma" size="2"><font color="#333333"><strong>Download Infographic :&nbsp;</strong><font color="#333333"><a href="/main/getattachment/News/Press-conference/7262/3-Fpo-econ-outlook-info-Oct-17.pdf.aspx?lang=th-TH">Thai</a></font></font></font></p>
 
Download