สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.)

Page View : 793

ประชาพิจารณ์

มีผลบังคับใช้ภายในปี 2566 มั้ยครับ
โดย : ภูริลาภ
เมื่อ : 2/3/2566 11:57:45

พรบ กองทุนบำนาญแห่งชาติ จะเปิดใช้เมื่อไหร่
โดย : สุมิตรา
เมื่อ : 25/2/2566 16:39:56

Leave message