สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

 
สริกัลยา.jpg

นางสาวสิริกัลยา เรืองอำนาจ
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) การกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนวิจัยเศรษฐกิจการคลัง การเงิน และมหภาค รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สศค.
(2) การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนวิจัย และการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
(3) กำกับดูแลโครงการวิจัยและติดตามความคืบหน้า ความสำเร็จและความสมบูรณ์ของงานวิจัยของบุคลากร สศค. และนักวิจัยจากภายนอก
(4) การบริหารห้องสมุด การจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ ดัชนีหนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพปก สารบัญของหนังสือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และการเผยแพร่สื่อประสมเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
(5) การคัดเลือกข่าวตามความเร่งด่วน ให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศค. พร้อมทั้งนำเข้าระบบกฤตภาคข่าว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(6) การบริการค้นข้อมูลออนไลน์ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยเศรษฐกิจมหภาค
(7) การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การจัดเก็บ
(8) การฝึกอบรมและการสาธิตแนะนำการใช้ฐานข้อมูลของศูนย์ฯ แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป
(9) การจัดทำสำเนาสื่อประสม เช่น วีดีทัศน์ ซีดี วีซีดี ฯลฯ เพื่อให้การให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ
(10) การให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและระบบโสตทัศนศึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการ
(11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย