สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การนับวันครบกำหนด

การนับวันครบกำหนด

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  คำนิยามจาก "นับจาก นับตั้งแต่ นับแต่ นับถัด"   คำว่า "นับจาก" "นับตั้งแต่" "นับแต่" และ "นับถัด" คือ ให้นับวันรุ่งขึ้น เว้นแต่ จะมีกฎหมาย คำสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น  - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/1 และ มาตรา 193/3