สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บทความกฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนมีนาคม "เมื่อการให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันถูกกำกับ"
บทความกฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนมีนาคม "เมื่อการให้สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันถูกกำกับ"

         สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเป็นการให้สินเชื่อรูปแบบหนึ่งซึ่งดำเนินกิจการอยู่ทั่วไป
เนื่องจากการให้สินเชื่อสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ที่ไม่มีหลักประกันแต่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ ซึ่งก่อนมีการออกประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันยังไม่มีความชัดเจน
ในทางกฎหมาย ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องการบังคับหลักประกัน
และการคิดดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม