สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
Thailand Taxonomy

Thailand Taxonomy

Thailand Taxonomy

คณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ได้จัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1
เสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถดาวน์โหลดชุดเอกสาร Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ได้ ดังนี้

เรื่อง ดาวน์โหลด
เอกสาร Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย)
เอกสาร Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 ฉบับสมบูรณ์ (ภาษาอังกฤษ)
คู่มือการใช้งาน Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 และ FAQ (ภาษาไทย)
คู่มือการใช้งาน Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 และ FAQ (ภาษาอังกฤษ)
Taxonomy Navigator (Excel tool) (ภาษาไทย)
Taxonomy Navigator (Excel tool) (ภาษาอังกฤษ)