สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ

 1.png สถานการณ์ผู้สูงอายุ
     1  รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ
     2  จำนวนผู้สูงอายุ
     3  อายุคาดเฉลี่ย
        - ประชากรคาดประมาณ 
        - ประมาณการประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2533 – 2583
        - ประมาณการประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2553 – 2583 (รายปี)
     4  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย
     5  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผส.  
มาตรการดูแลผู้สูงอายุ
     6 ด้านหลักประกันรายได้
        - Pillars
     7 ด้านการเงิน
       มาตรการภาษีเพื่อดูแลสังคมสูงอายุ
               ออมสิน     
                   1) ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ  
               ธ.ก.ส.       
                   1) เงินฝากออมทรัพย์ Senior Savings      
                   2) กองทุนทวีสุข
               ธอส.        
                   1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เจ้าสัว  
                   2) โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี  
     8 ด้านสุขภาพ
         - กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
     10 ด้านการประกอบอาชีพ
         - มาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ (สรรพากร)   
         - การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ 
         - โครงการอบรมจากกองทุนผู้สูงอายุ 
     11 ด้านอื่น ๆ
         - บขส.  
         - ขสมก. 
         - การรถไฟ  
     12  สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ
     13  งบประมาณรายจ่ายการสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การศึกษา และการเคหะและชุมชน ปีงบประมาณ 2561  
     14  การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     15  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 กรมกิจการผู้สูงอายุ
                 กองทุนผู้สูงอายุ
                 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  
                 World bank  
                 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
                 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย