การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ (2556)
โครงการวิจัย
การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ   (2556)
   
คณะวิจัย
 

นายชนะชัย    ประยูรสิน              ที่ปรึกษาโครงการ

นายเวทางค์  พ่วงทรัพย์              หัวหน้าโครงการ

นายจักรพงศ์  อุชุปาละนันท์        นักวิจัย

นายสุธี  เหลืองอร่ามกุล              นักวิจัย

นางสาวกฤติกา  โพธิ์ไทรย์         นักวิจัย

นายธนกฤต  ฉัตราภรณ์               นักวิจัย

 

 

 

 

 

 

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของรัฐโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐในรูปแบบที่เหมาะสม และทำการเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศของรัฐ (ไม่ใช้เงินจากเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ) โดยทำการระบุแหล่งที่มาของเงินสำหรับจัดตั้งกองทุนอย่างชัดเจน  แนวทางการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมตัวอย่างตราสารสำหรับการลงทุน พร้อมข้อกำหนดเรื่องความเสี่ยง  ทำการประเมินมูลค่าเพิ่ม  สำหรับรัฐจากการพัฒนากองทุน รวมทั้งทำการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดต่าง ๆ ของกองทุน    รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

          จากการศึกษาพบว่า กองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐของไทย คือ กองทุนประกันสังคม และกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการทำการการลงทุนในตราสารหนี้ในต่างประเทศได้สร้างประโยชน์ทั้งในรูปผลตอบแทนในรูปเงินบาทที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยด้านการกระจายความเสี่ยงให้กับกองทุนทั้งสอง โดยหากมีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ  จะมีการปิดความเสี่ยงค่าเงินทั้งจำนวนเงินลงทุนหรือในสัดส่วนที่สูง