1.   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหนังสือถึงหน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์จะเสนอของบประมาณประจำปี
      เพื่อทำโครงการวิจัย

2.   ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ (ศวบ.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการวิจัย ของ
      สศค.แจ้งหน่วยงานภายใน สศค.เพื่อพิจารณาเสนอข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณตามแบบฟอร์มที่ วช.กำหนด

3.  ศวบ. พิจารณารวบรวมและนำข้อเสนอการวิจัยของ สศค.เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
     ของสศค.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะทำงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของกระทรวง  
     การคลัง (ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน) พร้อมกับข้อเสนอการวิจัยของกรมต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
     เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำส่ง วช. ภายในเวลาที่กำหนด

4.  ศวบ. พิจารณาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในเบื้องต้นสำหรับโครงการวิจัย

5.  วช. แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย

6.  สศค. ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในส่วนที่ 
     เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายของโครงการวิจัยตามที่ วช. ให้ความเห็นชอบ

7.  สศค. รับทราบผลอนุมัติวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการวิจัย

8.  สศค. มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานวิจัย และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับผลงานวิจัย

9.  สศค. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกพิจารณาประเมินและให้ข้อเสนอแนะผลงานวิจัยรวมทั้งจัดสัมมนาเผยแพร่
     ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

10. เจ้าของโครงการวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมซีดี ให้ ศวบ.

11. ศวบ. รวบรวมผลงานวิจัยและเผยแพร่การให้บริการสืบค้นข้อมูลในระบบ e – Research