การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังที่มีผลต่อการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้
โครงการวิจัย
การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังที่มีผลต่อการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียน   (2556)
   
คณะวิจัย
  นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์     ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวพรวสา     ศิรินุพงศ์            หัวหน้าโครงการ
นางสาวสุมาลี      สถิตชัยเจริญ     นักวิจัย
นางสาวอรุณศรี    เมธิสริยพงศ์       นักวิจัย
ดร. สมคิด            บุญล้นเหลือ       นักวิจัย
นางสาวศุภนันท์  ชุ่มใจ                  นักวิจัย
นายมเหศวร         เครือวัลย์            นักวิจัย
นายสุรเชษฐ์        ศศิพงศ์ไพโรจน์  นักวิจัย
นายศรัณห์           สมรักษ์               ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวปิยพัชร    ปรีหะจินดา        ผู้ช่วยนักวิจัย

 

 

 

 

 

           โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังที่มีผลต่อการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยไทยให้เข้าสู่ตลาดอาเซียนมีวัตถุประสงค์ในการตอบคาถามวิจัยหลักใน 2 ประเด็นได้แก่ (1) ปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ให้บริการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยไทยในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน และ (2) มาตรการด้านการเงินและการคลังประเภทใด ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการตัดสินใจของธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด (SWOT Analysis) ภาคธุรกิจประกันภัยของไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งสารวจความเห็นของผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม ประกอบกับการศึกษาและวิเคราะห์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงพันธกรณีในสาขาประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่ประเทศเหล่านั้นมีในกรอบการเปิดเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ เพื่อนามาใช้ประกอบในการจัดทามาตรการการเงิน การคลัง และมาตรการอื่นๆ ในส่วนที่กระทรวงการคลังสามารถดาเนินการได้ในการสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าสู่ตลาดประกันภัยในอาเซียน