การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goal
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
[Sustainable Development Goals (SDGs) Priority Index]  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง 
 
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวพรวสา ศิรินุพงศ์ 
 
คณะผู้วิจัย
นายปัณณ์ อนันอภิบุตร
นายปริทัศน์  ฉันทศักดา
นายศิรพล ฤทธิประศาสน์
นายรอม อรุณวิสุทธิ์
นางสาวนุจนีย์ พลล้ำ
นายธนกร โสภณวิทย์
นายจุฑาทิตย ์ภุมรินทร์
นางสาววลัยภรณ์ ใจโต
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง