การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการ
โครงการวิจัย
การศึกษาผลกระทบของกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   (2558)
   
คณะวิจัย
 

นายอรรถพล อรรถวรเดช   ที่ปรึกษาโครงการ

คณะผู้วิจัย

นายปรนาคินทร์  กตัญญุตานนท์

นางสาววรปรานี  สิทธิสรวง

นางปิยะนาถ        พงศ์โชติวัฒน์

ดร.สุมาพร          มานะสันต์

นายพุฒิพงศ์       นิลสุ่ม

 

 

 

 

 

ในปี 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) มีการออกกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีของสหรัฐฯ ตามความในกฎหมาย Hiring Incentives to Restore Employment Act โดยมีผลเป็นการเพิ่มบทบัญญัติในประมวลรัษฎากรมาตรา 1471 - 1474 ซึ่งตามข้อกำหนดของกฎหมาย FATCA นั้น ได้กำหนดให้สถาบันการเงินต่างประเทศมีหน้าที่ืสืบค้นข้อมูลของชาวสหรัฐฯ และรายงานข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังสรรพากรของสหรัฐฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการที่ชาวสหรัฐฯ มักนำเงินได้หรือทรัพย์สินเก็บไว้นอกสหรัฐฯ