การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายไทยเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ (เงินงบประมาณ)
โครงการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายไทยเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากรระหว่างประเทศ   (2559)
   
คณะวิจัย
 


ที่ปรึกษาโครงการ
       นายอรรถพล อรรถวรเดช

คณะผู้วิจัย

  1. นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์
  2. นางสาววรปรานี สิทธิสรวง
  3. นางปิยะนาถ พงศ์โชติวัฒน์
  4. ดร.สุมาพร มานะสันต์
  5. นางสาวกมลณิช สวัสดิ์พาณิชย์

 

 

 

 

 

           ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ข้อจำกัดต่าง ๆ ในด้านการค้า การให้บริการและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นไปในรูปแบบไร้พรมแดนมากขึ้น จากสภาพข้อเท็จจริงดังกล่าวส่งผลให้การเคลื่อนย้ายของเงินทุนและปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นไปได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนย้ายเงินทุนจากประเทศที่มีต้นทุนทางภาษีสูงไปยังประเทศที่มีต้นทุนทางภาษีที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ การพัฒนาของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Transaction) ยิ่งส่งผลให้รูปแบบการเลี่ยงภาษีมีความซับซ้อนและส่งผลให้การตรวจสอบทางด้านสัญชาติและถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการของผู้เสียภาษีในธุรกรรมทางธุรกิจกระทำได้ยากขึ้น