การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจสีเขียว The study of Tax incentives and laws
โครงการวิจัย
การศึกษากฎหมายและมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจสีเขียว The study of Tax incentives and laws for Green Businesses   (2560)
   
คณะวิจัย
  ที่ปรึกษาโครงการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช
คณะผู้วิจัย
1.นางเขมฤทัย สุมาวงศ์
2.นางสาววรปรานี สิทธิสรวง
3.นางปิยะนาถ พงศ์โชติวัฒน์
4.นางสุมาพร มานะสันต์
5.นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม

 

 

 

 


               สืบเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในการประชุมสหประชาชาติ แนวคิดเรื่องการสนับสนุนการผลิตของภาคอุตสากรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นนโยบายในการผลักดันให้เกิดการจัดทา กฎหมายเพื่อส่งเสริม “ธุรกิจสีเขียว” ในหลายประเทศ กล่าวคือ ในปัจจุบัน หลักการดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผ่านนโยบายที่กระตุ้นในภาคเอกชนตระหนักถึงการลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดผ่านการรณรงค์และส่งเสริมโดยภาครัฐผ่านแนวนโยบายในด้านต่าง ๆ