การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพา
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการกันเงินภาษีอากรและการกันเงินประเภทอื่น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อรักษาวินัยการคลังของรัฐ 
 
 
 
ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวสุภัค ไชยวรรณ 
 
คณะผู้วิจัย
นางวรรณา แพรศรี
นายศทุธ์ธี เกตุทัต
นางสาววรปรานี สิทธิสรวง
นางสาวไพลิน ช่างภิญโญ
นางสาวลลิตา ละสอน
นางสาวธรีาภา ธีรรัตนสถิต
นายภัทร จารุวัฒนมงคล
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง