การศึกษาความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินบางประเภทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อควา
โครงการวิจัย
การศึกษาความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินบางประเภทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อความเป็นธรรม   (2554)
   
คณะวิจัย
 

1. นางสาวพนอศรี  ถาวรเศรษฐ์    ที่ปรึกษาโครงการ

2. นางสาวรานี  อภิญญาวัตร  หัวหน้าโครงการ

3. นางสาวรุ่งทิพย์  จินดาพล  นักวิจัย

4. นายพีระพัฒน์  เหรียญประยูร  นักวิจัย

5. นางสาวจุฑารัตน์  กาญจนอุดมการ นักวิจัย

6. นายอมรศักดิ์  มาลา  นักวิจัย

7. นายเสนีย์  ลาตีฟี  นักวิจัย            

8. นายปารเมศร์  คงศรี  ผู้ช่วยนักวิจัย

9. นางสาวจันทิมา  ภัณฑานิธิเลิศ  ผู้ช่วยนักวิจัย

10. นางสาวสุมนา  ชาญชัยสัมฤทธิ์   ผู้ช่วยนักวิจัย

 

 

 

 

 

          เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม เนื่องจากสถาบันการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินให้กับระบบเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งออมเงินและแหล่งสินเชื่อที่มีบทบาทต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและทุกระดับ นอกเหนือจากการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีวินัยทางการเงินของผู้ใช้บริการและสถาบันการเงินแล้ว การเตรียมการรองรับระบบสถาบันการเงินทั้งก่อนและหลังการถูกเพิกถอนใบอนุญาตก็ถือว่ามีความสำคัญ  เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทั้งผู้ฝากเงินและผู้ใช้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินนั้นๆ.........