ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เรื่อง จากงานวิจัยสู่ผลกระทบ (2) FROM RESEARCH TO IMPACT