ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เรื่อง จากงานวิจัยสู่ผลกระทบ (FROM RESEARCH TO IMPACT)