ประจำเดือน ธันวาคม 2561 เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก