สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
 นางสาวนิธินาถ  ผากา
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
02-273-9020
 นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 02-273-9020
 นางสาวอรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 02-273-9020
 นายพสุธร  สุขเกษม นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02-273-9020
 นางสาวกสิณา  ชำนาญพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02-273-9020
หน่วยตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 นางสาวศุภลักษณ์ บุญนะรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02-273-9020
 นางสาวสุวภัทร ขวัญเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 02-273-9020