สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นางสาวนิธินาถ  ผากา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
3348
นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
3158
นางสาวอรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
3349
- ว่าง - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3158
- ว่าง - นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3158
หน่วยตรวจสอบภายใน  กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ
นางสาวศุภลักษณ์ บุญนะรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3349
นางสาวสุวภัทร ขวัญเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3349