การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับ การเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรั
โครงการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับ การเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   (2555)
   
คณะวิจัย
 

1.     ดร.สมชัย                 สัจจพงษ์       ที่ปรึกษาโครงการ

2.     นางสาวเกตสุดา      สุประดิษฐ์      หัวหน้าโครงการ

3.     นางสาวพรวสา         ศิรินุพงศ์         นักวิจัย

4.     ดร.สมคิด                บุญล้นเหลือ   นักวิจัย

5.     นายธีวรา                 สุมาวงศ์         นักวิจัย

6.     นางสาวเบญญาภา  สุขีนุ               นักวิจัย

7.     ดร. พีรพัฒน์             วงศ์ชัยวัฒน์    นักวิจัย

 

 

 

 

 

                    การวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนด้านกฎหมายและข้อบังคับในสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในกรอบอาเซียนเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) นี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ (2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยเน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative Study) กฎหมาย (Law) ข้อบังคับ (Regulation) และข้อผูกพันของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่ผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินไว้ตามที่ระบุในตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Schedule of Specific Commitment: SOC) เป็นประเภทงานวิจัยเชิงประยุกต์ ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่และเวปไซต์ที่เป็นทางการของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน และองค์กรระหว่างประเทศ กรอบแนวคิดในการวิจัยมีการกำหนดปัจจัยนำเข้า (Input) โดยทำการศึกษาและแปลตารางข้อผูกพันเฉพาะ (SOC) ในรอบที่ 5 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางข้อผูกพันรวม (Consolidated SOC) ที่รวมข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินในภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และภายใต้กรอบการเปิดเสรีบริการด้านการเงินของอาเซียนตั้งแต่รอบที่ 1 – 5 มารวมกันเป็นฉบับเดียว นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีในสาขาธนาคารพาณิชย์และสาขาหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกฎหมาย ข้อบังคับภายในประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง SOC ว่าพบหรือไม่พบเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการเข้าสู่ตลาด (Market Access: MA) และอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) ระหว่างธุรกิจธนาคารและหลักทรัพย์ในประเทศกับต่างประเทศหรือไม่ เพื่อนำมาสู่ผลผลิต (Output) ของงานวิจัย คือ สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายและข้อบังคับสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีด้านการเข้าสู่ตลาดและการประติบัติเยี่ยงคนชาติ ทั้งนี้ ได้จำแนกประเทศในอาเซียนเพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบออกเป็น 2 กลุ่มประเทศ ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน 6 (ASEAN 6) ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ และกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ หรือ CLMV ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม...