การสร้างแบบจำลองวิเคราะห์เศรษฐกิจ รายภูมิภาคและรายจังหวัด
โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างแบบจำลองวิเคราะห์เศรษฐกิจ รายภูมิภาคและรายจังหวัด


ที่ปรึกษาโครงการ
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร 
 
คณะผู้วิจัย
1.นายพงศ์นคร โภชากรณ์
2.ดร.นรพัชร์ อัศววัลลภ
3.ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ
4.ดร.พีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์
5.นางสาวกาญจนา จันทรชิต
6.นางสาวอาร์จนา ปานกาญจโนภาส
7.นางสาวคงขวัญ ศิลา
8.นายจักรี พิศาลพฤกษ์
9.นายสัณหณัฐ เศรษฐศักดาศิริ 
 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง