การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ
โครงการวิจัย
การศึกษาแนวทางการใช้มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบ   (2554)
   
คณะวิจัย
 

1. นายชนะชัย ประยูรสิน                    ที่ปรึกษาโครงการ

2. นายอรรถพล อรรถวรเดช                หัวหน้าโครงการ

3. นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์      นักวิจัย

4. นางสาวเขมฤทัย ตันหยงมาศ         นักวิจัย

5. นางสาววรปรานี สิทธิสรวง             นักวิจัย

6. นายธีวรา สุมาวงศ์                          นักวิจัย

 

 

 

 

 

 

          ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ สืบเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน และเกิดจากการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบสถาบันการเงินได้จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี 2552 พบว่า จำนวนหนี้ต่อครัวเรือนร้อยละ 82.4             เป็นหนี้ในระบบ ร้อยละ 9.7  เป็นทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ และร้อยละ 7.9 เป็นหนี้นอกระบบเพียง      อย่างเดียว แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนการเป็นหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบจะมีไม่มากนัก แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบ 6,984 บาท ต่อครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 20.8 ล้านครัวเรือน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มของปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบที่มีเพิ่มมากขึ้น   ทั้งในเรื่องการเรียกดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินในอัตราสูงการเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ก่อเกิดความไม่เป็นธรรม ตลอดจนเกิดปัญหาการติดตามทวงถามหนี้ที่ใช้ความรุนแรง การข่มขู่ คุกคาม การประจานให้เกิดความอับอายจนกลายเป็นปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมตามมา..........