การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการทางการเงิน
โครงการวิจัย
การพัฒนากฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในการใช้บริการทางการเงิน   (2556)
   
คณะวิจัย
 

นายอรรถพล           อรรถวรเดช             ที่ปรึกษาโครงการ

นางเขมฤทัย          สุมาวงศ์                  หัวหน้าโครงการ

นายปรนาคินทร์      กตัญญุตานนท์       นักวิจัย

นางสาววรปรานี     สิทธิสรวง                นักวิจัย

นายธีวรา                สุมาวงศ์                  นักวิจัย

นางสาวปิยะนาถ     เอื้ออริยะพานิชกุล  นักวิจัย

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  เอกคณิต                 นักวิจัย

นางสาวสุมาพร        ศรีสุนทร                นักวิจัย

 

 

 

 

 

 

          การให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินนั้นเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประเทศทั่วโลกในการส่งเสริมมาตรการอันดีในการให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภคทางการเงินในยุคที่การให้บริการทางการเงินได้มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ ตลอดจนประเภทของผลิตภันฑ์และการให้บริการใหม่ๆเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริการทางการเงินในท้องตลาดจึงมีความซับซ้อนอันอาจสร้างปัญหาให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในบางกลุ่มที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภันฑ์และบริการทางการเงินอย่างดีพอ  

         เมื่อพิเคราะห์ตามแนวทางสากลแล้วพบว่าการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคทางการเงินนั้น เป็นหลักการสำคัญที่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ให้การยอมรับโดยมีการวางมาตรฐานในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงิน เช่น องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development) และธนาคารโลก (the World Bank) โดยธนาคารโลกได้จัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับการวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภคทางการเงิน และได้ออกแนวทางการปฎิบัติสำหรับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคทางการเงิน (Good Practices for Financial Consumer Protection) ในปี 2011 เพื่อให้แต่ละประเทศถือเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการให้ความคุ้มครองต่อผู้บริโภคทางการเงินในยุคที่การให้บริการทางการเงินมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน