การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อการพัฒนา
โครงการวิจัย
การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อการพัฒนากฎหมายประกันภัยของไทย   (2558)
   
คณะวิจัย
 

ที่ปรึกษาโครงการ

นายอรรถพล           อรรถวรเดช    

คณะผู้วิจัย

นางเขมฤทัย             สุมาวงศ์

นายพีระพัฒน์           เหรียญประยูร

นางสาวรินทร์ธิยา       เธียรธิติกุล

นายธีวรา                  สุมาวงศ์

นางสาวศศิวิมล           ถาวรพงศ์สถิตย์

  

 

 

 

 

 

โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นเพื่อศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพัฒนากฎหมายประกันภัยของไทย  ทั้งนี้ ก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางมาตรการทางกฎหมาย และนโยบายของภาครัฐในการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย เพื่อเพิ่มมาตรฐานการดำเนินการของธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น