การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับธุรกิจธนาคารเงา (เงินงบประมาณ)
โครงการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับธุรกิจธนาคารเงา   (2559)
   
คณะวิจัย
 


ที่ปรึกษาโครงการ
        นายอรรถพล อรรถวรเดช

คณะผู้วิจัย

  1. นางเขมฤทัย สุมาวงศ์
  2. นายพีระพัฒน์ เหรียญประยูร
  3. นางสาวรินทร์ธิยา เธียรธิติกุล
  4. นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม
  5. นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์

 

 

 

 

 

           ธุรกิจทางการเงินมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนทางการเงินแก่ทุกภาคส่วนในสังคม เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการออมและการลงทุน โดยมีสถาบันการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediaries) เมื่อเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตขึ้นความต้องการในการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นผลที่ทำให้ธุรกิจทางการเงินขยายตัว และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และเมื่อภาคการธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้ ทำให้ตัวกลางทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นและประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์การประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวถูกเรียกว่า “ธนาคารเงา” (Shadow Banking)