การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสหกรณ์เพื่อพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย
โครงการวิจัย
การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสหกรณ์เพื่อพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย   (2560)
   
คณะวิจัย
  ที่ปรึกษาโครงการ
นายอรรถพล  อรรถวรเดช
คณะผู้วิจัย
1.นายปรนาคินทร์  กตัญญุตานนท์
2.นายพีระพัฒน์  เหรียญประยูร
3.นางสาวรินทร์ธิยา เธียรธิติกุล
4.นายธีวรา สุมาวงศ์
5.นางสาวศศิวิมล  ถาวรพงศ์สถิตย์

 

 

 

 

 

             สหกรณ์จัดตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการประชาธิปไตย จากบรรดาบุคคลรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ โดยเน้นที่การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สุจริต เปิดเผย และเอื้ออาทร ต่อผู้อื่น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ให้คำนิยามของสหกรณ์ หมายความว่า   คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ทั้งหมด 7 ประเภทได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง 3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์ร้านค้า 5. สหกรณ์บริการ 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน