แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง และระบบการกำกับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก (เงินงบประมาณ)
โครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง และระบบการกำกับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก   (2560)
   
คณะวิจัย
 

ที่ปรึกษาโครงการ

นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ

คณะผู้วิจัย

1.นางสุทธาสินี  อาภากร ณ อยุธยา

2.หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร  อาภากร

3.นายทวีศักดิ์  มานะกุล

4.นายปณิธาน  สุขสำราญ

5.นางสาวปิยวัลย์  ศรีขำ

6.นางสาวมัทยา  บุตรงาม

7.นายศรัณย์วุฒิ  ตรรกพงศ์

8.นางสาวพิมพัชรา  กุศลวิทิตกุล

 

 

 

 

 

                      องค์กรการเงินระดับฐานรากซึ่งหมายถึง สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันมีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก แต่การกำกับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากยังมีความหลากหลาย ไม่เท่าเทียมกัน ขาดการบูรณาการ และมีมาตรฐานการกำกับดูแลที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นคงขององค์การการเงินระดับฐานรากและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินระดับฐานรากโดยรวมได้ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการกำกับดูแลการเงินระดับฐานรากที่เหมาะสมต่อพัฒนาการทางการเงินระดับฐานรากของประเทศไทยโดยการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากของประเทศไทยในปัจจุบันกับแนวทางการกำกับดูแลในต่างประเทศ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในส่วนกลาง ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ผู้บริหารและผู้ใช้บริการขององค์กรการเงินระดับฐานราก ทั้งจากสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเอง