การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย
โครงการวิจัย
การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย   (2558)
   
คณะวิจัย
 

ที่ปรึกษาโครงการ           นายพรชัย     ฐีระเวช

คณะผู้วิจัย

นายพงศ์ระพีพร       อาภากร

นายนรพรรษ          เพ็ชรตระกูล

นางสาวปิยวัลย์       ศรีขำ

นางสาวพิมพัชรา     กุศลวิทิตกุล

นางสาวนงนุช          ตันติสันติวงศ์

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อใช้ในการติดตามและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยทั่วไปการถือครองอสังหาริมทรัพย์นอกจากจะเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแล้วถือเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดรายได้ที่สม่ำเสมอในอนาคต (รายได้จากการให้เช่า) แะรายได้จากการขายคืนอสังริมทรัพย์ในอนาคต