การพัฒนาแบบจำลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของมาตราการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรก
การพัฒนาแบบจำลองในการวัดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของมาตราการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย 
(Development of Mathematical Models to Evalute Effectiveness of Fiscal and Financial Measures to Support the Agicrultural Sector) 

งานวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562