การศึกษาแนวทางการนำ Negative Income Tax มาใช้ในประเทศไทย