ระบบติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกและประเมินนัยต่อเศรษฐกิจไทย