โครงการวิจัยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555 (ยุทธภูมิ-ปัณณ์)