โครงการวิจัยข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2555 (นวพล)