การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียน และศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน 16-11-55