โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเเนวนโยบายจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหมาะสมกับประเทศไทย (The Study of Appropriate Digital Asset Tax Policy for Thailand) (เงินภาษีท้องถิ่น 10%)