โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม (The Study of Appropriate Petroleum Excise Tax Reform)(เงินภาษีท้องถิ่น 10%)