การบรรยายหลักสูตรของโรงเรียนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

              ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ (ศวบ.) ได้ไปบรรยายหลักสูตรกลาง วิชา สศค. 1311
    การกำกับดูแลและบริหารงานวิจัยของ สศค. วิทยากร : นางสาว วรรณวิภา แสงสารพันธ์ เศรษฐกรชำนาญการ
    ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เนื้อหาการบรรยายประกอบไปด้วย แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ
    บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด สศค. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562