ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ NRMS