ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ