ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานวิจัยภายหลังโครงการแล้วเสร็จ