ประจำเดือน มีนาคม 2563 เรื่อง การสร้างแบบจำลองวิเคราะห์เศรษฐกิจรายภูมิภาคและรายจังหวัด (ตอนที่2)
ปกRStoryมีนา-(1).jpg