ประจำเดือน ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย