ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรื่อง จากงานวิจัยสู่ผลกระทบ (3) FROM RESEARCH TO IMPACT