ประจำเดือน กันยายน 2562 เรื่อง การสร้างแบบจำลองวิเคราะห์เศษฐกิจรายภูมิภาคและรายจังหวัด (ตอนที่ 1)