ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งย