ประจำเดือน กันยายน 2561 เรื่อง การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย